Odstąpienie od umowy/Zwrot towaru.


ODSTĄPIENIE OD UMOWY

Klient będący jednocześnie Konsumentem w rozumieniu art. 22 Kodeksu cywilnego, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania jakiejkolwiek przyczyny, składając stosowne, oświadczenie w dowolnej formie (pisemnie bądź w formie wiadomości e-mail) w terminie 14 dni licząc od dnia wydania  towaru Konsumentowi lub wskazanej przez niego osoby trzeciej innej niż przewoźnik.

Oświadczenie można wysłać na następujący adres: ZABAWKISMART.PL, ul. Wodociągowa 9, 43-173 Łaziska Górne lub na adres poczty elektronicznej: [email protected] .

W razie odstąpienia od umowy, umowa uważana jest za niezawartą, a Konsument jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

Zwracany przez Konsumenta towar powinien zostać opakowany w odpowiedni sposób, zapewniający brak uszkodzeń w trakcie transportu, w miarę możliwości towar powinien być opakowany w oryginalne opakowanie. Towar powinien być zwrócony z kompletnym wyposażeniem i akcesoriami oraz dokumentami wydanymi przy jego sprzedaży.

Sprzedawca niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwraca Konsumentowi dokonane przez niego płatności za towar (pod warunkiem otrzymania od Konsumenta niezbędnych danych: numeru konta bankowego lub innych danych umożliwiających zwrot należności), wraz z poniesionymi kosztami dostarczenia towaru (dotyczy transportu od Sprzedawcy do Konsumenta).

Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania towaru z powrotem lub do czasu dostarczenia przez Konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

Konsument ma obowiązek zwrócić Sprzedawcy towar niezwłocznie po zgłoszeniu odstąpienia od umowy.

W przypadku, gdy Konsument zwróci tylko część zamówienia Sprzedawca zwróci tylko kwotę równą wartości towaru.

Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towaru do Sprzedawcy. Przesyłki odsyłane za pobraniem nie będą odbierane przez Sprzedawcę.

Zwrot towaru należy dokonać na adres Sprzedawcy:  ZABAWKISMART.PL, ul. Wodociągowa 9, 43-173 Łaziska Górne z dopiskiem „zwrot towaru”.

Zwrot płatności dokonany zostanie przy użyciu takiego samego sposobu płatności jaki został użyty przez Konsumenta w pierwotnej transakcji, chyba że strony ustalą inaczej. Konsument nie ponosi żadnych opłat związanych ze zwrotem płatności przez Sprzedawcę.

Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w następujących przypadkach:

1.)    umowy o świadczenie usług montażowych, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;

2.) umowy, w której przedmiotem świadczenia jest sprzęt wyprodukowany według specyfikacji konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.