Regulamin


Regulamin serwisu internetowego https://zabawkismart.pl/

 

 1. Informacje ogólne

  1. Właścicielem serwisu internetowego https://zabawkismart.pl/ jest Barbara Wodowska prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą pod firmą ZABAWKISMART.PL Barbara Wodowska, ul. Wodociągowa 9, 43-173 Łaziska Górne, NIP 6351607736, REGON 366754391, zarejestrowana w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, zwana dalej Sprzedawcą.
  2. Dane teleadresowe Sprzedawcy, umożliwiające Kupującemu kontakt ze Sprzedawcą, są następujące:
  3. adres pocztowy: ul. Wodociągowa 9, 43-173 Łaziska Górne;
  4. numer telefonu: tel.: +48 512 107 414;
  5. adres poczty elektronicznej: [email protected]
  6. Sprzedaż produktów następuje w drodze elektronicznej w sklepie internetowym pod adresem https://zabawkismart.pl/
 2. Pojęcia
  1. Dzień roboczy – każdy dzień inny niż sobota, niedziela oraz dzień ustawowo wolny od pracy.
  2. Formularz Zamówienia – formularz dostępny w Sklepie Internetowym umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do elektronicznego koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy Produktów;
  3. Konsument – osoba fizyczna zawierająca umowę sprzedaży za pośrednictwem Sklepu Internetowego w zakresie niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;
  4. Kupujący, Klient – osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, która zawarła lub zamierza zawrzeć Umowę sprzedaży ze Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego;
  5. Placówka publiczna – podmiot, do którego zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.);
  6. Produkt, towar – rzecz dostępna w ofercie sklepu internetowego będąca przedmiotem umowy sprzedaży między Kupującym a Sprzedawcą;
  7. Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową;
   1. Przetwarzanie danych osobowych – jakiekolwiek operacje wykonywane na danych osobowych, takie jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, opracowywanie, zmienianie, udostępnianie i usuwanie, a zwłaszcza te, które wykonuje się w systemach teleinformatycznych;
   2. Sklep Internetowy – serwis internetowy https://zabawkismart.pl/, której właścicielem jest Sprzedawca;
   3. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Kupującym a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu Internetowego;
   4. Zamówienie – oświadczenie woli Kupującego składane drogą elektroniczną, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu/ów ze Sprzedawcą. Zamówienie składane jest w szczególności poprzez wypełnienie i wysłanie Formularza Zamówienia za pośrednictwem Sklepu Internetowego.
 3. Zasady ogólne sprzedaży

  Sprzedaż Produktów drogą elektroniczną następuje poprzez:

  1. Zamówienia składane drogą e-mailową na adres poczty elektronicznej Sprzedawcy: [email protected] – dotyczy Zamówień niestandardowych realizowanych według indywidualnych wytycznych
  2. lub poprzez Sklep Internetowy dostępny na stronie internetowej https://zabawkismart.pl/ za pomocą Formularza Zamówienia.

  Sklep Internetowy umożliwia prezentację Produktów oraz ich zakup przez Klienta za pomocą Formularza Zamówienia.

  Warunkiem technicznym korzystania ze Sklepu Internetowego jest dostęp poprzez urządzenie teleinformatyczne z dostępem do Internetu, posiadanie oraz dostęp do poczty elektronicznej.

  Zakup Produktów drogą elektroniczną jest dobrowolny.

  Kupujący zobowiązany jest do przedstawienia prawdziwych danych, w tym danych osobowych niezbędnych do realizacji Zamówienia. Osoby składające zamówienie w imieniu osób trzecich, w szczególności w imieniu osób prawnych lub jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, ale posiadających zdolność prawną, muszą posiadać do tego umocowanie.

  Informacje, materiały, prezentacje lub ceny Produktów nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, a stanowią jedynie zaproszenie do składania ofert.

 4. Zawarcie umowy sprzedaży

  1. Kupujący każdorazowo przed zawarciem umowy sprzedaży zapoznaje się z niniejszym Regulaminem serwisu internetowego. Warunkiem zawarcia umowy jest zaakceptowanie treści niniejszego Regulaminu.
  2. Cena Produktów oferowanych za pośrednictwem Sklepu Internetowego podana jest w opisie Produktu i stanowi cenę brutto w złotych polskich. W przypadkach wskazanych przez Sprzedawcę cena może być ustalana indywidualnie. Strony związane są ceną Produktów prezentowaną w Sklepie Internetowym na moment złożenia Zamówienia przez Kupującego. Sprzedawca zastrzega sobie prawo bieżącej zmiany cen Produktów, zmiana taka nie odnosi jednak skutku dla Zamówień złożonych przed wprowadzeniem zmiany ceny Produktów w Sklepie Internetowym.
  3. Niezbędnym warunkiem zawarcia umowy sprzedaży przez Sklep Internetowy jest umieszczenie w Formularzu Zamówienia wszelkich danych pozwalających na prawidłową identyfikację Kupującego, w tym w szczególności takich jak: imię i nazwisko, adres, w tym nazwa ulicy, numer budynku, numer lokalu, kod pocztowy, miejscowość, a ponadto numeru telefonu i adres e-mail. Opcjonalnie Klient ma możliwość podania nazwy przedsiębiorstwa oraz numeru NIP przedsiębiorstwa. W razie podania przez Kupującego niekompletnych danych oraz braku możliwości skontaktowania się z nim w ciągu 3 dni roboczych od dnia złożenia Zamówienia, Sprzedający zastrzega sobie prawo do wstrzymania realizacji Zamówienia do czasu uzyskania kompletnych danych Kupującego umożliwiających realizację Zamówienia.
  4. Kupujący dokonuje zakupu Produktu w Sklepie Internetowym składając Zamówienie za pomocą Formularza Zamówienia. Proces złożenia Zamówienia przebiega w ten sposób, iż Kupujący dokonuje wyboru Produktu w Sklepie Internetowym – w tym celu Kupujący podaje ilość egzemplarzy wybranego Produktu (domyślnie ustawiona jest ilość: 1) oraz dodaje Produkt/y do koszyka poprzez kliknięcie przycisku „Dodaj do koszyka” (lub innego równoznacznego). W przypadku chęci zakupu kilku różnych Produktów, czynność tą należy powtórzyć dla każdego z wybieranych Produktów. Po zakończeniu procesu wyboru Produktów, należy przejść do zakładki „Koszyk”, a następnie – jeżeli zakup dotyczy Produktów o standardowych wymiarach i wadze – wybrać sposób dostarczenia Produktów (przesyłka kurierska przedpłacona lub za pobraniem albo odbiór osobisty) oraz kliknąć przycisk „Przejdź do kasy” (o sposobie wysyłki produktów o niestandardowych gabarytach – zob. niżej zapis w ust. 5 pkt 3). Następnie należy podać dane niezbędne do złożenia Zamówienia, o których mowa w ust. 3. Opcjonalnie można podać uwagi do zamówienia oraz zmienić wybrany wcześniej sposób dostawy. Jeżeli zgodnie z wolą Kupującego Produkty mają zostać wysłane na adres inny, niż adres Kupującego, należy w Formularzu Zamówienia wybrać opcję „Wysłać na inny adres?” i podać: imię i nazwisko odbiorcy przesyłki, adres dostawy, w tym: ulicę, numer budynku, numer lokalu, kod pocztowy i nazwę miejscowości. Opcjonalnie można podać również nazwę firmy odbiorcy przesyłki.
  5. Produkty mogą być wysłane na adres podany przez Kupującego:
   1. w przypadku wysyłki Produktów o standardowych wymiarach i wadze – za pośrednictwem przesyłki kurierskiej oferowanej przez następujące firmy: Poczta Polska S.A., InPost S.A., DPD Polska sp. z o.o., UPS Polska Sp. z o.o., DHL. Koszty przesyłki podawane są automatycznie w zakładce „Koszyk” oraz w podsumowaniu Zamówienia. Możliwe jest wysłanie Produktów za pośrednictwem przesyłki kurierskiej przedpłaconej lub przesyłki za pobraniem;
   2. ponadto Produkty, o których mowa wyżej w punkcie 1, mogą być przez Kupującego odebrane osobiście w siedzibie Sprzedawcy pod adresem: ul. Wodociągowa 9, 43-173 Łaziska Górne – po uprzednim uzgodnieniu takiej formy odbioru Produktów oraz terminie odbioru za pośrednictwem kontaktowego numeru telefonu lub adresu e-mail Sprzedawcy. Odbiór osobisty Produktów jest bezpłatny dla Kupującego. Opcja odbioru osobistego nie dotyczy jednak: sprzętu do integracji sensorycznej, sprzętu wykonywanego pod zamówienie oraz sprzętu do Sali Doświadczania Świata, gdyż sprzęty te są wysyłane do Klienta bezpośrednio przez producenta;
   3. w przypadku wysyłki Produktów o nieregularnym kształcie lub Produktów wysokogabarytowych (dotyczy głównie sprzętu do integracji sensorycznej) – cena za przesyłkę nie jest naliczana automatycznie w podsumowaniu Zamówienia i zostanie indywidualnie ustalona przez Sprzedawcę z przewoźnikiem oraz podana do wiadomości Kupującego w ciągu 1-3 dni roboczych od dnia złożenia Zamówienia.
   4. w przypadkach ustalonych przez strony, Produkty mogą zostać dostarczone bezpośrednio przez Sprzedawcę na adres wskazany w Zamówieniu. W takim wypadku strony indywidualnie ustalą koszt i termin dowozu Produktów za pośrednictwem kontaktowego numeru telefonu lub adresu e-mail Sprzedawcy.
  6. Następnie, celem złożenia Zamówienia, należy potwierdzić zapoznanie się z Regulaminem Sklepu Internetowego oraz go zaakceptować poprzez wybór opcji „Przeczytałem/am i akceptuję regulamin” oraz kliknąć przycisk „Kupuję i płacę” (lub inny równoznaczny).
  7. Kupujący może również złożyć Zamówienie przy użyciu Konta Klienta, o którym mowa w Rozdziale V niniejszego Regulaminu. W tym celu przed złożeniem Zamówienia Kupujący powinien zalogować się do wcześniej założonego Konta Klienta lub założyć Konto Klienta przy składaniu Zamówienia poprzez zaznaczenie opcji „Stworzyć konto?” w Formularzu Zamówienia.
  8. Kupujący dokonuje zapłaty za zamówione Produkty oraz koszty przesyłki w następujący sposób:
   1. w przypadku Kupujących będących Placówką publiczną – na podstawie faktury z odroczonym terminem płatności 7 dni od otrzymania faktury wraz z zamówionymi Produktami, przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy wskazany w fakturze – chyba że strony ustalą inaczej;
   2. w przypadku pozostałych Kupujących:
    1. w sytuacji wyboru przez Kupującego przesyłki kurierskiej przedpłaconej – w drodze przelewu bankowego na rachunek bankowy Sprzedawcy według poniższych danych:
     Barbara Wodowska ZABAWKISMART.PL
     PKO Bank Polski S.A.
     Rachunek nr: 40 1020 2528 0000 0002 0461 1010
    2. w sytuacji wyboru przez Kupującego przesyłki kurierskiej za pobraniem – gotówką przy odbiorze przesyłki od kuriera;
    3. w sytuacji złożenia Zamówienia na zakup Produktów o nieregularnym kształcie lub Produktów wysokogabarytowych, zapłata za Zamówienie powinna nastąpić dopiero po otrzymaniu przez Kupującego informacji o kosztach wysyłki przez Sprzedawcę (zgodnie z ust. 5 pkt 3) i zaakceptowaniu przez Kupującego podanych kosztów przesyłki. Dokonanie zapłaty ceny Produktów wraz z podanym kosztem wysyłki przez Kupującego na rachunek bankowy Sprzedawcy jest równoznaczne z zaakceptowaniem podanej wysokości kosztów wysyłki Produktów;
    4. w sytuacji wyboru przez Kupującego odbioru osobistego Produktów – przelewem bankowym na rachunek bankowy Sprzedawcy podany wyżej w lit. a albo gotówką w siedzibie Sprzedawcy.
  9. Wypełnienie i wysłanie Formularza Zamówienia nie powoduje automatycznie zawarcia umowy sprzedaży. W przypadku gdy:
   1. Zamówienie dotyczy wyłącznie produktów o standardowych wymiarach i wadze, a Kupujący wybrał przesyłkę kurierską przedpłaconą – po złożeniu Zamówienia Kupujący otrzyma jako potwierdzenie złożenia Zamówienia, na podany przez siebie adres e-mail, wiadomość od Sprzedawcy rozpoczynającą się od słów: „Dziękujemy za zamówienie. Zamówienie jest wstrzymane do momentu zaksięgowania płatności”. W takim przypadku Kupujący jest zobowiązany do dokonania zapłaty ceny zamawianych Produktów i ewentualnych kosztów przesyłki najpóźniej w przeciągu 2 dni roboczych od momentu złożenia Zamówienia. Po zaksięgowaniu przez Sprzedawcę wpłaty za Zamówienie, Kupujący otrzyma od Sprzedawcy e-maila z wiadomością: „Właśnie otrzymaliśmy Twoje zamówienie …. i rozpoczęliśmy jego realizację”. Umowę sprzedaży uznaje się za zawartą w momencie otrzymania przez Kupującego od Sprzedawcy ww. drugiego e-maila z wiadomością: „Właśnie otrzymaliśmy Twoje zamówienie …. i rozpoczęliśmy jego realizację”. Wiadomość ta oznacza jednocześnie, że towar jest gotowy do wysyłki i zostanie wysłany przez Sprzedawcę na adres wskazany w Zamówieniu w terminie 1-3 dni roboczych – z zastrzeżeniem ust. 11;
   2. Zamówienie dotyczy wyłącznie produktów o standardowych wymiarach i wadze, a Kupujący wybrał przesyłkę kurierską za pobraniem – po złożeniu Zamówienia Kupujący otrzyma jako potwierdzenie złożenia Zamówienia, na podany przez siebie adres e-mail, wiadomość od Sprzedawcy rozpoczynającą się od słów: „Właśnie otrzymaliśmy Twoje zamówienie …. i rozpoczęliśmy jego realizację”. W przypadku takiego Zamówienia umowę sprzedaży uznaje się za zawartą po upływie 2 dni roboczych, licząc od momentu złożenia Zamówienia i otrzymania przez Kupującego od Sprzedawcy ww. e-maila z wiadomością: „Właśnie otrzymaliśmy Twoje zamówienie …. i rozpoczęliśmy jego realizację”, pod warunkiem że w tym terminie Sprzedawca nie poinformuje Kupującego drogą e-mailową o braku możliwości realizacji Zamówienia. Produkty zostaną przez Sprzedawcę wysłane na adres wskazany w Zamówieniu w terminie 1-3 dni roboczych od momentu zawarcia umowy – z zastrzeżeniem ust. 11;
   3. Zamówienie zawiera produkty o niestandardowych wymiarach lub wadze – po złożeniu Zamówienia Kupujący otrzyma jako potwierdzenie złożenia Zamówienia, na podany przez siebie adres e-mail, wiadomość od Sprzedawcy rozpoczynającą się od słów: „Dziękujemy za zamówienie. Zamówienie jest wstrzymane do momentu zaksięgowania płatności”. Umowę sprzedaży uznaje się za zawartą w momencie zaakceptowania przez Kupującego zaproponowanych przez Sprzedawcę kosztów i terminu dostawy produktów. W takim przypadku Kupujący jest zobowiązany do dokonania zapłaty ceny zamawianych Produktów i ewentualnych kosztów przesyłki najpóźniej w przeciągu 2 dni roboczych od momentu zawarcia umowy. Produkty zostaną przez Sprzedawcę wysłane na adres wskazany w Zamówieniu w terminie 1-3 dni roboczych od momentu zaksięgowania płatności Kupującego za Zamówienie – z zastrzeżeniem ust. 11.
  10. Wiadomości e-mail, o których mowa w ust. 9, wysyłane są na adres e-mail Kupującego podany przy składaniu Zamówienia.
  11. Jeżeli dostarczenie Produktów wymaga dłuższego czasu realizacji, niż termin, o którym mowa w ust. 9 – w takim wypadku Sprzedawca niezwłocznie poinformuje o tym Kupującego, a termin wysyłki zostanie uzgodniony przez strony indywidualnie.
  12. Zapisu ust. 9, w zakresie, w jakim mowa w nim o terminach płatności za Zamówienie, nie stosuje się do Kupujących będących Placówką publiczną, dla których Sprzedawca wystawia fakturę VAT z odroczonym terminem płatności.
  13. Jeżeli ostatecznie nie dojdzie do zawarcia umowy sprzedaży (np. z uwagi na niedostępność Produktu), a Kupujący dokonał już przelewu należności za złożone Zamówienie, Sprzedawca niezwłocznie zwróci Kupującemu wszystkie dokonane przez niego płatności. Sprzedawca dokona zwrotu płatności przelewem na rachunek bankowy, z którego nastąpiła zapłata za Zamówienie.
  14. Do każdej umowy sprzedaży Sprzedawca wystawia paragon fiskalny lub fakturę VAT – zgodnie z obowiązującymi przepisami. Na życzenie Kupującego, dla którego obowiązujące przepisy nie wymagają wystawienia faktury VAT, Sprzedawca wystawi fakturę VAT, jeśli życzenie to zostanie zawarte w Formularzu Zamówienia w rubryce „Uwagi do zamówienia”. Kupujący obowiązany jest podać przy składaniu Zamówienia wszystkie niezbędne dane potrzebne do wystawienia faktury VAT.
  15. Kupujący wyraża zgodę na wystawienie i doręczenie przez Sprzedawcę faktury VAT tytułem zawartej umowy na adres e-mail Kupującego w formie elektronicznej. Zgoda na wystawienie i doręczenie w formie elektronicznej obejmuje również duplikaty faktur, faktury korygujące i noty księgowe do faktur.
  16. Kupujący ma możliwość dokonania korekty podanych przez siebie danych osobowych do Zamówienia poprzez przesłanie stosownego oświadczenia na adres e-mail Sprzedawcy: [email protected] lub za pośrednictwem poczty tradycyjnej na adres siedziby Sprzedawcy.
  17. Sprzedawca informuje, a Kupujący przyjmuje do wiadomości, że z uwagi na obecną sytuację związaną z rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS-CoV-2, a zwłaszcza z uwagi na wprowadzane w związku z tym ograniczenia prawne dotyczące możliwości prowadzeniem działalności gospodarczej (w tym również działalności Sprzedawcy oraz producentów Produktów oferowanych w Sklepie Internetowym) oraz wiążące się z tym przeszkody faktyczne związane z przerwaniem łańcucha dostaw, termin realizacji umowy sprzedaży może ulec wydłużeniu z przyczyn niezależnych od Sprzedawcy. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody, które wynikły w związku z wydłużeniem terminu realizacji umowy spowodowanym przyczynami, o których mowa wyżej w zdaniu poprzedzającym.
  18. Sprzedawca nie jest odpowiedzialny za skutki wynikające z działania siły wyższej, w szczególności pożaru, powodzi, ataku terrorystycznego, klęsk żywiołowych, prowadzenia działań zbrojnych, wprowadzenia stanu zagrożenia epidemicznego, stanu epidemii, stanu nadzwyczajnego lub innych zdarzeń, na które strony nie mają żadnego wpływu i których nie mogły uniknąć (siła wyższa). Kupujący przyjmuje do wiadomości, że w przypadku wystąpienia zdarzenia mającego charakter siły wyższej, termin realizacji umowy sprzedaży może ulec wydłużeniu z przyczyn niezależnych od Sprzedawcy. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody, które wynikły w związku z wydłużeniem terminu realizacji umowy spowodowanym siłą wyższą. Jeżeli u Sprzedawcy wyniknęły utrudnienia w wykonaniu umowy wskutek działania siły wyższej, jest on obowiązany do bezzwłocznego poinformowania Klienta o wystąpieniu i działaniu siły wyższej oraz jego możliwym wpływie na realizację umowy.
  19. Niniejszy Regulamin stanowi integralną część zawartej umowy sprzedaży w zakresie, w jakim strony nie umówiły się inaczej przy zawieraniu umowy.
 5. Konto Klienta
  1. Kupujący ma możliwość rejestracji w sklepie internetowym Konta Klienta. Założenie Konta Klienta jest nieobowiązkowe. Konto Klienta daje Kupującemu możliwość bieżącego podglądu realizacji Zamówienia oraz wglądu w historię zamówień złożonych od momentu założenia Konta Klienta.
  2. Aby założyć Konto Klienta, Kupujący przy składaniu Zamówienia w Sklepie Internetowym w Formularzu Zamówienia powinien zaznaczyć opcję „Stworzyć konto?”, a następnie ustalić hasło dostępu do Konta Klienta. Dane osobowe Klienta podane w Formularzu Zamówienia zostaną automatycznie dodane do Konta Klienta. Aby doszło do założenia Konta Klienta, Kupujący powinien złożyć Zamówienie zgodnie z procedurą opisaną w rozdziale IV w ust. 4-6. Poprzez założenie Konta Klienta, Klient zawiera ze Sprzedawcą umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną mającą za przedmiot prowadzenie przez Sprzedawcę Konta Klienta w Sklepie Internetowym.
  3. Rejestracja Konta Klienta w Sklepie Internetowym, jak i korzystanie z funkcjonalności Konta Klienta, są nieodpłatne.
  4. Po zarejestrowaniu Konta Klienta w Sklepie Internetowym, każdorazowe logowanie odbywa się przy użyciu hasła dostępu oraz przy użyciu adresu e-mail Kupującego jako loginu, podanych przy rejestracji Konta Klienta. Zalogowanie się do Konta Klienta możliwe jest m.in. poprzez kliknięcie na serwisie internetowym w zakładkę „Moje konto”.
  5. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zostaje zawarta z chwilą skutecznej rejestracji Konta Klienta przez Kupującego. Umowa zawierana jest na czas nieoznaczony.
  6. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną może być rozwiązana:
   1. przez zarejestrowanego Klienta w każdym czasie, ze skutkiem natychmiastowym, bez podawania przyczyny, wysyłając oświadczenie o rozwiązaniu umowy listownie na adres Sprzedawcy lub drogą wiadomości e-mail na adres: [email protected] Klient w oświadczeniu powinien podać adres e-mail podany przy rejestracji;
   2. przez Sprzedawcę w sytuacji gdy Klient naruszył/narusza postanowienia niniejszego Regulaminu – ze skutkiem natychmiastowym;
   3. przez Sprzedawcę w razie zakończenia świadczenia przez niego usług objętych umową, z zachowaniem tygodniowego okresu wypowiedzenia.

    Oświadczenie Sprzedawcy o rozwiązaniu umowy może nastąpić poprzez wiadomość przesłaną na adres e-mail Klienta wskazany przez niego podczas rejestracji Konta Klienta.

 6. Prawa i obowiązki Stron

  1. Sprzedawca ma prawo do:
   1. odstąpienia od umowy w przypadku naruszenia przez Kupującego postanowień Regulaminu lub w przypadku pozyskania informacji, że płatność dokonywana jest przez osobę nieuprawnioną i obciążenia w takiej sytuacji Kupującego kosztami transakcji,
   2. dochodzenia roszczeń odszkodowawczych przed sądem, w przypadku naruszenia postanowień Regulaminu przez Kupującego i powstania z tego tytułu szkody po stronie Sprzedawcy.
  2. Kupujący zobowiązany jest do:
   1. podania danych prawdziwych i aktualnych,
   2. potwierdzenia zapoznania się z Regulaminem,
   3. współpracy ze Sprzedawcą celem realizacji zamówienia,
   4. zapłaty ceny za zakupione Produkty oraz pokrycia kosztów wynikających z wybranego przez Kupującego sposobu dostarczenia Produktów,
   5. korzystania ze sklepu internetowego zgodnie z przepisami prawa i postanowieniami Regulaminu.
  3. Zabrania się przekazywania za pośrednictwem Sklepu Internetowego treści o charakterze bezprawnym.
 7.  Odstąpienie od umowy

  1. Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827) Kupujący będący:
   1. konsumentem
   2. lub osobą fizyczną zawierającą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, który zawarł umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, ma prawo odstąpić od zawartej umowy sprzedaży w terminie 14 dni od daty wydania mu Produktów, bez podania przyczyny. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy przed upływem ww. terminu.
  2. Kupującemu będącego przedsiębiorcą innym niż tym, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy.
  3. W przypadku skorzystania z prawa, o którym mowa w ustępie 1, Kupujący zobowiązany jest poinformować o tym Sprzedającego, składając oświadczenie o odstąpieniu od umowy, które może zostać wysłane drogą e-mailową na adres: [email protected] lub pocztą tradycyjną na adres: ZABAWKISMART.PL Barbara Wodowska, ul. Wodociągowa 9, 43-173 Łaziska Górne. Formularz ze wzorem oświadczenia o odstąpieniu od umowy stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.
  4. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy złożone po terminie, o którym mowa w ustępie pierwszym, nie wywołuje skutków prawnych.
  5. W przypadku złożenia przez Kupującego skutecznego oświadczenia o odstąpieniu od umowy, zwracany w związku z odstąpieniem od umowy towar musi być kompletny, nie może nosić śladów użytkowania wykraczających poza zwykły zarząd rzeczą oraz musi zostać zwrócony wraz z oryginalnym opakowaniem. Do zwracanego towaru należy- w miarę możliwości- dołączyć oryginał dokumentu sprzedaży.
  6. Kupujący zobowiązany jest do dokonania zwrotu Produktów niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od daty, w której odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Produktów przed jego upływem. Sprzedawca może zastrzec, iż w przypadku odstąpienia od umowy, rzecz podlegająca zwrotowi zostanie odebrana przez niego lub osobę przez niego upoważnioną.
  7. Sprzedawca niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Kupującego o odstąpieniu od umowy zwróci Kupującemu dokonane przez niego płatności, w tym koszty wysyłki Produktów przez Sprzedawcę do Kupującego. Jeżeli Kupujący wybrał sposób dostarczenia Produktów inny, niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Kupującemu poniesionych przez niego dodatkowych kosztów. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze rzecz od Kupującego, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Kupującego do chwili otrzymania Produktu/ów z powrotem lub dostarczenia przez Kupującego dowodu jego/ich odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
  8. Sprzedawca dokona zwrotu płatności przelewem na rachunek bankowy, z którego nastąpiła zapłata za Zamówienie. W przypadku zapłaty przez Kupującego w inny sposób, niż przelewem, Kupujący obowiązany jest podać Sprzedawcy w oświadczeniu o odstąpieniu od umowy numer rachunku bankowego, na który ma nastąpić zwrot środków. Sprzedawca może też dokonać zwrotu płatności w inny sposób, jeżeli Kupujący wyraźnie zgodził się na ten inny sposób zwrotu i który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
  9. Koszt zwrotu towaru w związku z odstąpieniem od umowy ponosi Kupujący. Kupujący ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu Produktów. Kupujący ma obowiązek należycie zabezpieczyć odsyłany towar tak, aby zapobiec jego uszkodzeniu w transporcie.
  10. Jeżeli dostarczony towar jest niekompletny bądź nosi ślady użytkowania wykraczające poza zwykły zarząd rzeczą, Sprzedawca zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia zwrotu towaru lub do obniżenia zwracanej kwoty o równowartość towaru uszkodzonego.
  11. W przypadku odstąpienia od umowy przez Kupującego, Sprzedawca prześle Kupującemu niezwłocznie potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Potwierdzenie zostanie wysłane drogą elektroniczną na podany przy Zamówieniu lub w oświadczeniu o odstąpieniu od umowy adres e-mail Kupującego.
  12. W przypadku odstąpienia od umowy, umowę uważa się za niezawartą. Jeżeli Kupujący złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy zanim Sprzedawca przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.
  13. W przypadku odstąpienia tylko od części umowy sprzedaży, Sprzedawca zwróci Kupującemu tylko kwotę równą cenie zwracanego towaru.
  14. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje, jeżeli przedmiotem umowy są Produkty należące do którejkolwiek z poniższych grup towarów lub usług:
   1. jeżeli przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
   2. jeżeli przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
   3. jeżeli przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
   4. jeżeli przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
   5. jeżeli Kupujący wyraźnie żądał, aby Sprzedawca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli Sprzedawca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania Kupujący żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje Kupującemu w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;
   6. jeżeli przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
   7. w przypadku umów o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę.
 8. Reklamacje

  1. Kupujący ma obowiązek ocenienia stanu przesyłki w momencie dostawy przez Kuriera i w jego obecności. W przypadku gdy widoczne są uszkodzenia przesyłki, należy w obecności Kuriera otworzyć przesyłkę i sporządzić protokół reklamacyjny (druk tego protokołu zobowiązany jest posiadać kurier), zawierający opis uszkodzenia. Jeżeli towar uległ uszkodzeniu, reklamowaną przesyłkę należy wraz z fakturą sprzedaży (o ile znajdowała się w przesyłce) lub paragonem fiskalnym zwrócić Kurierowi. Jeżeli paczka zawiera więcej niż jeden towar, należy zwrócić je wszystkie. Kiedy przesyłka powróci do Sprzedawcy i zasadność reklamacji zostanie potwierdzona, po wymienianie towaru na nowy zostanie on wysłany do Kupującego na koszt Sprzedającego. Przyjęcie przesyłki bez spisania protokołu uszkodzeń jest równoznaczne z tym, że odebrana przesyłka nie nosiła uszkodzeń. W przypadku gdy przesyłka nie nosiła zewnętrznych śladów uszkodzenia i została odebrana od kuriera, Kupujący powinien niezwłocznie zbadać zawartość przesyłki. Jeżeli po otwarciu i zbadaniu towaru okaże się, że towar jest uszkodzony, należy albo niezwłocznie zawiadomić o tym fakcie firmę kurierską, która dokonała doręczenia, albo Sprzedawcę. Zgłoszenie uszkodzenia towaru firmie kurierskiej powinno nastąpić niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 7 dni od dnia odbioru przesyłki, a Sprzedawcy- niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 5 dni od dnia odbioru przesyłki.
  2. W przypadku stwierdzenia wady towaru w innych przypadkach, niż tych, o których mowa w ust.1, Kupujący powinien zgłosić wadę Sprzedawcy w reklamacji. Kupujący powinien sporządzić reklamację albo w formie pisemnej i przesłać ją na adres siedziby Sprzedawcy, albo w drodze elektroniczny i przesłać ją na adres e-mail: [email protected] W reklamacji należy zawrzeć dane dotyczące zamówienia (numer zamówienia, data złożenia zamówienia), wskazać którego z Produktów dotyczy wada, zawrzeć opis wady i datę powstania wady, podać dane kontaktowe Kupującego, takie jak imię i nazwisko, adres korespondencyjny, numer telefonu oraz adres e-mail, a także wskazać czego Kupujący domaga się w związku z wadą. W razie możliwości do reklamacji należy załączyć dowód istnienia wady, np. zdjęcia wady.
  3. Po otrzymaniu reklamacji, Sprzedający niezwłocznie ustosunkuje się do niej, nie później jednak, niż w terminie 14 dni.
  4. Jeżeli wadliwy Produkt objęty jest gwarancją producenta, Kupujący ma możliwość dokonania wyboru czy w związku z wadą korzysta ze swoich uprawnień z tytułu gwarancji producenta, czy też korzysta ze swoich uprawnień z tytułu rękojmi Sprzedawcy za wady rzeczy sprzedanej. W przypadku wyboru podstawy roszczeń z tytułu gwarancji, Kupujący powinien zgłosić wadę bezpośrednio producentowi rzeczy oraz postępować zgodnie z procedurą opisaną w oświadczeniu gwarancyjnym załączonym do Produktu. Natomiast w przypadku skorzystania z uprawnień z tytułu rękojmi, Kupujący powinien uzgodnić ze Sprzedawcą sposób dostarczenia wadliwego Produktu oraz adres, na jaki Produkt ma być dostarczony. Odesłanie rzeczy wadliwej w ramach rękojmi następuje na koszt Sprzedawcy (z zastrzeżeniem wyjątku opisanego w ust. 5) za pośrednictwem wybranej przez niego firmy kurierskiej, chyba że Sprzedawca poinformował, iż towar zostanie odebrany przez niego lub osobę przez niego upoważnioną. Sprzedawca nie przyjmuje przesyłek odsyłanych za pobraniem. Jednakże w przypadku gdy ze względu na rodzaj rzeczy lub sposób jej zamontowania dostarczenie rzeczy przez Kupującego byłoby nadmiernie utrudnione, Kupujący obowiązany jest udostępnić rzecz Sprzedawcy w miejscu, w którym rzecz się znajduje.
  5. W przypadku zawarcia umowy sprzedaży z Kupującym niebędącym konsumentem, Kupujący ma prawo zgłoszenia reklamacji, z tym że odpowiedzialność Sprzedawcy na zasadzie przepisów o rękojmi za wady rzeczy jest ograniczona w ten sposób, iż obejmuje wyłącznie wady wykryte przed upływem 12 miesięcy od dnia dostarczenia rzeczy Kupującemu, nie obejmuje wad powstałych w wyniku naturalnego zużycia rzeczy, a ponadto Kupujący obowiązany jest ponieść koszt dostarczenia reklamowanego Produktu do Sprzedawcy.
  6. Przy sprzedaży między przedsiębiorcami, Kupujący traci uprawnienia z tytułu rękojmi, jeżeli nie zbadał rzeczy w czasie i w sposób przyjęty przy rzeczach tego rodzaju i nie zawiadomił niezwłocznie Sprzedawcy o wadzie, a w przypadku gdy wada wyszła na jaw dopiero później – jeżeli nie zawiadomił Sprzedawcy niezwłocznie po jej stwierdzeniu.
  7. Jeżeli Kupującym jest konsument, Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi za wady fizyczne lub prawne rzeczy sprzedanej w przypadku stwierdzenia wady przed upływem dwóch lat od wydania towaru Kupującemu.
  8. Sprzedawca rozstrzygając reklamację bierze pod uwagę obowiązujące przepisy prawa oraz żądania Klienta wskazane w reklamacji. Jeżeli Kupujący zgłasza reklamację na podstawie przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej, to Kupujący ma możliwość:
   1. złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Kupującego wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli rzecz była już wymieniona lub naprawiana przez Sprzedawcę albo Sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady. Jeżeli Kupującym jest konsument, może zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez Kupującego jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość rzeczy wolnej od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Kupującego inny sposób zaspokojenia;
   2. żądania wymiany rzeczy na wolną od wad albo usunięcia wady, przy czym Sprzedawca jest obowiązany wymienić rzecz wadliwą na wolną od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Kupującego. Sprzedawca może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Kupującego, jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową rzeczy wadliwej w sposób wybrany przez Kupującego jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową wymagałoby nadmiernych kosztów. Jeżeli Kupującym jest przedsiębiorca, Sprzedawca może odmówić wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady także wtedy, gdy koszty zadośćuczynienia temu obowiązkowi przewyższają cenę rzeczy sprzedanej.
  9. Kupujący nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.
  10. W przypadku uznania reklamacji i żądania usunięcia wady poprzez wymianę na rzecz wolną od wad lub usunięcie wady, Sprzedawca dołoży wszelkich starań, aby wymienić rzecz lub usunąć wadę w rozsądnym czasie, bez nadmiernych niedogodności dla Kupującego. Przy ocenie, czy wymiana rzeczy lub usunięcie wady nastąpiło w rozsądnym czasie bierze się pod uwagę rodzaj Produktu oraz rodzaj usterki. Sprzedawca informuje, iż w przypadku kiedy wymiana rzeczy/części wymaga sprowadzenia jej z zagranicy, termin realizacji reklamacji może ulec wydłużeniu i może wynieść nawet 21-90 dni. Sprzedawca obowiązany jest informować Kupującego na bieżąco o spodziewanym terminie załatwienia zgłoszenia reklamacyjnego.
  11. Sprzedawca informuje, a Kupujący przyjmuje do wiadomości, że z uwagi na obecną sytuację związaną z rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS-CoV-2, a zwłaszcza z uwagi na wprowadzane w związku z tym ograniczenia prawne dotyczące możliwości prowadzeniem działalności gospodarczej (w tym również działalności Sprzedawcy, producentów Produktów oferowanych w Sklepie Internetowym, zakładów serwisowych itp.) oraz wiążące się z tym przeszkody faktyczne związane z przerwaniem łańcucha dostaw, termin załatwienia reklamacji może ulec wydłużeniu z przyczyn niezależnych od Sprzedawcy. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody, które wynikły w związku z wydłużeniem terminu załatwienia reklamacji, spowodowanym przyczynami, o których mowa wyżej w zdaniu poprzedzającym.
  12. W przypadkach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem, zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego o rękojmi za wady przy sprzedaży.
 9. Ochrona danych osobowych

  1. Wszelkie dane osobowe podane przez Kupującego podlegają ochronie na zasadach określonych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych. Więcej informacji na temat przetwarzania przez nas danych osobowych oraz praw i obowiązków związanych z przetwarzaniem danych osobowych znajduje się w zakładce RODO na stronie Sklepu Internetowego.
 10. Postanowienia końcowe

  1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian treści nin. Regulaminu. W sprawach nieuregulowanych mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego, ustawy o ochronie praw konsumenta oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
  2. Sprzedawca informuje, że w przypadku powstania sporu na gruncie zawartej umowy sprzedaży, Kupujący będący konsumentem może skorzystać z pozasądowych sposobów rozwiązania sporu. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php
  3. Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń: wniosek o rozstrzygnięcie sporu do stałego polubownego sądu konsumenckiego (więcej informacji na stronie: http://www.spsk.wiih.org.pl/); wniosek w sprawie pozasądowego rozwiązania sporu do Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej (więcej informacji na stronie inspektora właściwego ze względu na miejsce wykonywania działalności gospodarczej przez Sprzedawcę); oraz pomoc powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).
  4. Na podstawie art. 14 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE (rozporządzenie w sprawie ODR w sporach konsumenckich) uprzejmie informujemy, iż pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr Komisja Europejska udostępniła platformę internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platformę ODR).
  5. Umowa zawierana jest w języku polskim.
  6. Sprzedawca zastrzega, że korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną może wiązać się z ryzykiem. Ewentualne zagrożenia związane z korzystaniem z usług w drodze elektronicznej, a także środki techniczne dostępne Klientom w celu ich zminimalizowania, zostały opisane w „Informacji o szczególnych zagrożeniach związanych z korzystaniem przez użytkowników z usług świadczonych drogą elektroniczną”, która stanowi Załącznik nr 2 do nin. Regulaminu.
  7. Niniejszy Regulamin obowiązuje od 09.03.2022 r. W przypadku Klientów, którzy zawarli umowy sprzedaży przed ww. datą, na ich żądanie Sprzedawca udostępni poprzednie wersje Regulaminu sprzedaży w formie elektronicznej – na podany przez Klienta adres e-mail. W żądaniu udostępnienia Regulaminu należy wskazać którego Regulaminu (tj. na jaką datę obowiązywania) dotyczy żądanie. Istnieje również możliwość zapoznania się z wersją pisemną poprzednich wersji Regulaminu sprzedaży w siedzibie Sprzedawcy.
  8. Niniejszy Regulamin jest dostępny pod adresem internetowym https://zabawkismart.pl/regulamin/ oraz w wersji pisemnej pod adresem Sprzedawcy: ZABAWKISMART.PL Barbara Wodowska, ul. Wodociągowa 9, 43-173 Łaziska Górne.

Załączniki do Regulaminu serwisu internetowego https://zabawkismart.pl/