Regulamin


Regulamin serwisu internetowego https://zabawkismart.pl/

 

 1. Informacje ogólne

  1. Właścicielem serwisu internetowego  https://zabawkismart.pl/ jest  Barbara Wodowska prowadząca  jednoosobową  działalność  gospodarczą  pod  firmą  ZABAWKISMART.PL Barbara Wodowska, ul.  Wodociągowa  9,  43-173 Łaziska  Górne,  NIP  6351607736,  REGON  366754391,  zarejestrowana  w  Centralnej  Ewidencji  i  Informacji  o  Działalności  Gospodarczej, zwana dalej Sprzedawcą.
  2. Dane teleadresowe Sprzedawcy,  umożliwiające  Kupującemu  kontakt  ze  Sprzedawcą, są następujące:
  3. adres pocztowy: ul. Wodociągowa 9, 43-173 Łaziska Górne;
  4. numer telefonu: tel.: +48 512 107 414;
  5. adres poczty elektronicznej: [email protected].
  6. Sprzedaż produktów następuje w drodze elektronicznej w sklepie internetowym pod adresem https://zabawkismart.pl/
 2. Pojęcia
  1. . Dzień roboczy – każdy dzień inny niż sobota, niedziela oraz dzień ustawowo  wolny od pracy.

  2. Formularz  Zamówienia – formularz  dostępny  w  Sklepie  Internetowym  umożliwiający  złożenie  Zamówienia,  w  szczególności  poprzez  dodanie  Produktów  do  elektronicznego  koszyka  oraz  określenie  warunków  Umowy  Sprzedaży, w tym sposobu dostawy Produktów;

  3. Konsument – osoba fizyczna zawierająca umowę sprzedaży za pośrednictwem Sklepu Internetowego  w  zakresie  niezwiązanym  bezpośrednio  z  jej  działalnością gospodarczą lub zawodową;

  4. Kupujący, Klient – osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, która zawarła  lub  zamierza  zawrzeć  Umowę  sprzedaży  ze  Sprzedawcą  za  pośrednictwem Sklepu internetowego;

  5. Placówka publiczna – podmiot, do którego zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.);
  6. Produkt, towar – rzecz dostępna w  ofercie  sklepu  internetowego  będąca  przedmiotem umowy sprzedaży między Kupującym a Sprzedawcą, w tym rzecz ruchoma z elementami cyfrowymi oraz treści cyfrowe dostarczane na materialnych nośnikach danych;
  7. Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową;
   1. Przetwarzanie danych osobowych – jakiekolwiek operacje wykonywane na danych osobowych, takie jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie,  opracowywanie,  zmienianie, udostępnianie i usuwanie, a zwłaszcza te, które wykonuje  się w systemach teleinformatycznych;
   2. Sklep Internetowy – serwis internetowy https://zabawkismart.pl/, której właścicielem jest Sprzedawca;
   3. Umowa sprzedaży – umowa  sprzedaży  Produktu  zawierana  albo  zawarta  między  Kupującym  a  Sprzedawcą  za  pośrednictwem  Sklepu  Internetowego;
   4. Zamówienie – oświadczenie woli Kupującego  składane  drogą  elektroniczną,  zmierzające  bezpośrednio  do  zawarcia  Umowy  Sprzedaży  Produktu/ów  ze  Sprzedawcą.  Zamówienie  składane  jest  w  szczególności poprzez wypełnienie i wysłanie Formularza Zamówienia  za pośrednictwem Sklepu Internetowego.

 3. Zasady ogólne sprzedaży

  Sprzedaż Produktów drogą elektroniczną następuje poprzez:

  1. Zamówienia składane drogą e-mailową  na  adres  poczty  elektronicznej  Sprzedawcy: [email protected] – dotyczy głównie Zamówień  niestandardowych realizowanych według indywidualnych wytycznych
  2. lub poprzez Sklep  Internetowy  dostępny  na  stronie internetowej https://zabawkismart.pl/ za pomocą Formularza Zamówienia.
  Sklep Internetowy umożliwia prezentację Produktów oraz ich zakup przez Klienta za  pomocą Formularza Zamówienia.

  Warunkiem technicznym korzystania  ze  Sklepu  Internetowego  jest  dostęp  poprzez  urządzenie  teleinformatyczne  z  dostępem  do  Internetu,  posiadanie  oraz dostęp  do  poczty elektronicznej.

  Zakup Produktów drogą elektroniczną jest dobrowolny.

  Kupujący  zobowiązany  jest  do  przedstawienia  prawdziwych danych, w tym danych osobowych niezbędnych do realizacji Zamówienia. Osoby składające zamówienie w  imieniu  osób  trzecich,  w  szczególności  w  imieniu  osób  prawnych  lub  jednostek  organizacyjnych  nieposiadających  osobowości  prawnej,  ale  posiadających  zdolność  prawną, muszą posiadać do tego umocowanie.

  Informacje,  materiały,  prezentacje  lub  ceny  Produktów  nie stanowią  oferty  w  rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, a stanowią jedynie zaproszenie do składania  ofert.

 4. Zawarcie umowy sprzedaży
  1. Kupujący każdorazowo przed  zawarciem  umowy  sprzedaży  zapoznaje  się  z niniejszym Regulaminem serwisu internetowego. Warunkiem zawarcia umowy jest zaakceptowanie treści niniejszego Regulaminu.
  2. Cena Produktów oferowanych za pośrednictwem Sklepu Internetowego podana jest w opisie Produktu i stanowi cenę brutto w złotych polskich. W przypadkach wskazanych przez Sprzedawcę cena może być ustalana indywidualnie. Strony  związane są ceną Produktów prezentowaną w Sklepie Internetowym na moment  złożenia  Zamówienia  przez  Kupującego.  Sprzedawca zastrzega sobie prawo bieżącej  zmiany  cen  Produktów,  zmiana  taka  nie  odnosi  jednak  skutku  dla zamówień złożonych przed wprowadzeniem zmiany ceny Produktów w Sklepie  Internetowym.
  3. Niezbędnym warunkiem zawarcia umowy sprzedaży przez Sklep Internetowy jest umieszczenie w Formularzu Zamówienia wszelkich danych pozwalających  na prawidłową identyfikację Kupującego, w tym w szczególności takich jak:  imię i nazwisko, adres, w tym nazwa ulicy, numer budynku, numer lokalu, kod  pocztowy, miejscowość, a ponadto numeru telefonu i adres e-mail. Opcjonalnie Klient  ma  możliwość  podania  nazwy  przedsiębiorstwa  oraz  numeru  NIP  przedsiębiorstwa. W razie podania przez Kupującego niekompletnych danych  oraz braku możliwości skontaktowania się z nim w ciągu 3 dni roboczych od dnia złożenia Zamówienia, Sprzedający zastrzega sobie prawo do wstrzymania  realizacji  Zamówienia  do  czasu  uzyskania  kompletnych  danych  Kupującego  umożliwiających realizację Zamówienia.
  4. Kupujący  dokonuje  zakupu  Produktu  w  Sklepie  Internetowym  składając  Zamówienie za pomocą Formularza Zamówienia. Proces złożenia Zamówienia  przebiega  w  ten  sposób,  iż  Kupujący  dokonuje  wyboru  Produktu  w  Sklepie  Internetowym – w  tym  celu  Kupujący  podaje  ilość  egzemplarzy  wybranego  Produktu (domyślnie ustawiona jest ilość: 1) oraz dodaje Produkt/y do koszyka poprzez kliknięcie przycisku „Dodaj do koszyka” (lub innego równoznacznego).  W  przypadku  chęci  zakupu  kilku  różnych  Produktów,  czynność  tą  należy  powtórzyć  dla  każdego  z  wybieranych  Produktów.  Po  zakończeniu  procesu  wyboru Produktów, należy przejść do zakładki „Koszyk”, a następnie – jeżeli  zakup  dotyczy  Produktów  o  standardowych  wymiarach  i  wadze  – wybrać  sposób  dostarczenia  Produktów  (przesyłka  kurierska  przedpłacona  lub  za  pobraniem  albo  odbiór  osobisty)  oraz  kliknąć  przycisk  „Przejdź  do  kasy”  (o  sposobie wysyłki produktów o niestandardowych gabarytach – zob. niżej zapis  w ust. 5 pkt 3). Następnie należy podać dane niezbędne do złożenia Zamówienia,  o których mowa w ust. 3. Opcjonalnie można podać uwagi do zamówienia oraz  zmienić wybrany wcześniej sposób dostawy. Jeżeli zgodnie z wolą Kupującego  Produkty mają zostać wysłane na adres inny, niż adres Kupującego, należy w  Formularzu Zamówienia wybrać opcję „Wysłać na inny adres?” i podać: imię i  nazwisko  odbiorcy  przesyłki,  adres  dostawy,  w  tym:  ulicę,  numer  budynku,  numer lokalu, kod pocztowy i nazwę miejscowości. Opcjonalnie można podać  również nazwę firmy odbiorcy przesyłki
  5. Produkty mogą być wysłane na adres podany przez Kupującego:
   1. w przypadku wysyłki Produktów o standardowych wymiarach i wadze – za pośrednictwem przesyłki kurierskiej oferowanej przez następujące  firmy: Poczta Polska S.A., InPost S.A., DPD Polska sp. z o.o., UPS Polska Sp. z o.o., DHL, FedEx. Koszty przesyłki podawane są automatycznie w  zakładce „Koszyk” oraz w podsumowaniu Zamówienia. Możliwe jest  wysłanie  Produktów  za  pośrednictwem  przesyłki  kurierskiej  przedpłaconej lub przesyłki za pobraniem;

   2. ponadto Produkty, o których mowa wyżej w punkcie 1, mogą być przez Kupującego odebrane osobiście w siedzibie Sprzedawcy pod adresem: ul. Wodociągowa 9, 43-173 Łaziska Górne – po uprzednim uzgodnieniu takiej formy  odbioru  Produktów  oraz  terminie  odbioru  za  pośrednictwem  kontaktowego  numeru  telefonu  lub  adresu  e-mail Sprzedawcy. Odbiór osobisty Produktów jest bezpłatny dla Kupującego.  Opcja  odbioru  osobistego  nie  dotyczy  jednak:  sprzętu  do  integracji  sensorycznej, sprzętu wykonywanego pod zamówienie oraz sprzętu do Sali  Doświadczania  Świata,  gdyż  sprzęty  te  są  wysyłane  do  Klienta  bezpośrednio przez producenta.

   3. w przypadku wysyłki Produktów o  nieregularnym  kształcie  lub  Produktów wysokogabarytowych (dotyczy głównie sprzętu do integracji  sensorycznej) – cena za przesyłkę nie jest naliczana automatycznie w  podsumowaniu  Zamówienia  i  zostanie  indywidualnie  ustalona  przez  Sprzedawcę z przewoźnikiem oraz podana do wiadomości Kupującego  w ciągu 1-3 dni roboczych od dnia złożenia Zamówienia.

   4. w przypadkach ustalonych  przez  strony,  Produkty  mogą  zostać  dostarczone  bezpośrednio  przez  Sprzedawcę  na  adres  wskazany  w  Zamówieniu.  W  takim  wypadku  strony  indywidualnie  ustalą  koszt  i  termin  dowozu  Produktów  za  pośrednictwem  kontaktowego  numeru  telefonu lub adresu e-mail Sprzedawcy.
  6. Następnie, celem złożenia  Zamówienia,  należy  potwierdzić  zapoznanie  się  z  Regulaminem Sklepu Internetowego oraz go zaakceptować poprzez wybór opcji  „Przeczytałem/am  i  akceptuję  regulamin”  oraz  kliknąć  przycisk  „Kupuję  i  płacę” (lub inny równoznaczny).
  7. Kupujący może również  złożyć  Zamówienie  przy  użyciu  Konta  Klienta,  o  którym  mowa  w  Rozdziale  V  niniejszego  Regulaminu.  W  tym celu przed złożeniem  Zamówienia  Kupujący  powinien  zalogować  się  do  wcześniej  założonego  Konta  Klienta  lub  założyć  Konto  Klienta  przy  składaniu  Zamówienia  poprzez  zaznaczenie  opcji  „Stworzyć  konto?”  w  Formularzu  Zamówienia.
  8. Kupujący dokonuje zapłaty za zamówione Produkty oraz koszty przesyłki w następujący sposób:
   1. w przypadku Kupujących będących Placówką publiczną – na podstawie faktury z odroczonym terminem płatności 7 dni od otrzymania faktury  wraz  z  zamówionymi  Produktami, przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy wskazany w fakturze – chyba że strony ustalą inaczej;

   2. w przypadku pozostałych Kupujących:

    1. w sytuacji wyboru  przez  Kupującego  przesyłki  kurierskiej  przedpłaconej  – w drodze przelewu bankowego na rachunek bankowy Sprzedawcy  według  poniższych  danych: Barbara Wodowska ZABAWKISMART.PL PKO Bank Polski S.A. Rachunek nr: 40 1020 2528 0000 0002 0461 1010

    2. w sytuacji wyboru  przez  Kupującego  przesyłki  kurierskiej  za  pobraniem – gotówką przy odbiorze przesyłki od kuriera;

    3. w sytuacji złożenia Zamówienia  na  zakup  Produktów  o  nieregularnym  kształcie  lub  Produktów  wysokogabarytowych,  zapłata za Zamówienie powinna nastąpić dopiero po otrzymaniu  przez  Kupującego  informacji  o  kosztach  wysyłki  przez  Sprzedawcę  (zgodnie  z  ust.  5  pkt  3)  i zaakceptowaniu przez Kupującego  podanych  kosztów  przesyłki.  Dokonanie  zapłaty  ceny  Produktów  wraz  z  podanym  kosztem  wysyłki  przez  Kupującego  na  rachunek  bankowy  Sprzedawcy  jest  równoznaczne z zaakceptowaniem podanej wysokości kosztów  wysyłki Produktów;

    4. w sytuacji wyboru przez  Kupującego  odbioru  osobistego  Produktów  – przelewem bankowym na rachunek bankowy Sprzedawcy  podany  wyżej  w  lit.  a  albo  gotówką  w  siedzibie  Sprzedawcy.

  9. Wypełnienie i wysłanie Formularza Zamówienia nie powoduje automatycznie  zawarcia umowy sprzedaży. W przypadku gdy: 
   1. Zamówienie dotyczy wyłącznie produktów o standardowych wymiarach i wadze,  a  Kupujący  wybrał  przesyłkę  kurierską  przedpłaconą  – po złożeniu  Zamówienia  Kupujący  otrzyma  jako  potwierdzenie  złożenia  Zamówienia,  na  podany  przez siebie adres e-mail,  wiadomość  od  Sprzedawcy rozpoczynającą się od słów: „Dziękujemy za zamówienie.  Zamówienie jest wstrzymane do momentu zaksięgowania płatności”. W  takim przypadku Kupujący jest zobowiązany do dokonania zapłaty ceny  zamawianych Produktów i ewentualnych kosztów przesyłki najpóźniej  w  przeciągu  2  dni  roboczych  od  momentu  złożenia  Zamówienia.  Po  zaksięgowaniu  przez  Sprzedawcę  wpłaty  za  Zamówienie,  Kupujący  otrzyma od Sprzedawcy e-maila z wiadomością: „Właśnie otrzymaliśmy  Twoje  zamówienie  …. i  rozpoczęliśmy  jego  realizację”.  Umowę  sprzedaży  uznaje  się  za  zawartą  w  momencie  otrzymania  przez  Kupującego  od  Sprzedawcy  ww.  drugiego  e-maila  z  wiadomością:  „Właśnie  otrzymaliśmy  Twoje  zamówienie  ….  i  rozpoczęliśmy  jego  realizację”. Wiadomość ta oznacza jednocześnie, że towar jest gotowy  do wysyłki i zostanie wysłany przez Sprzedawcę na adres wskazany w  Zamówieniu w terminie 1-3 dni roboczych – z zastrzeżeniem ust. 11;
   2. Zamówienie dotyczy wyłącznie produktów o standardowych wymiarach i wadze,  a  Kupujący wybrał  przesyłkę  kurierską  za  pobraniem  – po złożeniu  Zamówienia  Kupujący  otrzyma  jako  potwierdzenie  złożenia  Zamówienia,  na  podany  przez  siebie  adres  e-mail,  wiadomość  od  Sprzedawcy rozpoczynającą się od słów: „Właśnie otrzymaliśmy Twoje  zamówienie …. i rozpoczęliśmy jego realizację”. W przypadku takiego  Zamówienia umowę sprzedaży uznaje się za zawartą po upływie 2 dni  roboczych, licząc od momentu złożenia Zamówienia i otrzymania przez  Kupującego  od  Sprzedawcy  ww.  e-maila  z  wiadomością:  „Właśnie  otrzymaliśmy Twoje zamówienie …. i rozpoczęliśmy jego realizację”,  pod  warunkiem  że  w  tym  terminie  Sprzedawca  nie  poinformuje  Kupującego  drogą  e-mailową  o  braku  możliwości  realizacji  Zamówienia.  Produkty  zostaną  przez  Sprzedawcę  wysłane  na  adres  wskazany w  Zamówieniu w terminie 1-3 dni roboczych od momentu zawarcia umowy – z zastrzeżeniem ust. 11;
   3. Zamówienie zawiera produkty  o  niestandardowych  wymiarach  lub  wadze – po złożeniu Zamówienia Kupujący otrzyma jako potwierdzenie  złożenia Zamówienia, na podany przez siebie adres e-mail, wiadomość  od  Sprzedawcy  rozpoczynającą  się  od  słów:  „Dziękujemy  za  zamówienie. Zamówienie jest wstrzymane do momentu zaksięgowania  płatności”.  Umowę  sprzedaży  uznaje  się  za  zawartą  w  momencie  zaakceptowania przez Kupującego zaproponowanych przez Sprzedawcę  kosztów i terminu dostawy produktów. W takim przypadku Kupujący  jest zobowiązany do dokonania zapłaty ceny zamawianych Produktów i  ewentualnych kosztów przesyłki najpóźniej w przeciągu 2 dni roboczych  od momentu zawarcia umowy. Produkty zostaną  przez  Sprzedawcę  wysłane na adres wskazany w Zamówieniu w terminie 1-3 dni roboczych od momentu zaksięgowania płatności Kupującego za Zamówienie – z zastrzeżeniem ust. 12.
  10. Wiadomości  e-mail,  o  których  mowa  w  ust.  9,  wysyłane  są  na  adres  e-mail Kupującego podany przy składaniu Zamówienia.

  11. Sprzedawca ma prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży w terminie 30 dni od dnia jej zawarcia z ważnych przyczyn. Przez ważną przyczynę rozumie się między innymi sytuację, kiedy przedmiotem umowy jest produkt sprowadzany z zagranicy lub produkowany na indywidualne zamówienie, a po zawarciu umowy okaże się, iż nastąpiła istotna zmiana w kosztach nabycia, wyprodukowania lub sprowadzenia produktu przez Sprzedawcę, w szczególności, jeżeli nastąpiła istotna zmiana ceny produktu u dostawcy zagranicznego/producenta produktu lub nastąpiła istotna zmiana kursu waluty, w której Sprzedawca nabywa produkt od dostawcy zagranicznego/producenta produktu i zmiana ta powoduje, iż sprzedaż produktu po cenie umówionej z Kupującym nie leży w interesie Sprzedawcy.

  12. Jeżeli dostarczenie Produktów wymaga dłuższego czasu realizacji, niż termin, o którym mowa  w  ust.  9  – w  takim  wypadku  Sprzedawca  niezwłocznie  poinformuje o tym Kupującego, a termin wysyłki zostanie uzgodniony przez strony indywidualnie.

  13. Zapisu ust. 9,  w  zakresie,  w  jakim  mowa  w  nim  o  terminach  płatności  za  Zamówienie, nie stosuje się do Kupujących będących Placówką publiczną, dla których Sprzedawca wystawia fakturę VAT z odroczonym terminem płatności.
  14. Jeżeli ostatecznie nie dojdzie do zawarcia umowy sprzedaży (np. z uwagi na niedostępność Produktu) lub Sprzedawca odstąpi od umowy, a  Kupujący  dokonał  już  przelewu  należności  za  złożone Zamówienie, Sprzedawca niezwłocznie zwróci Kupującemu wszystkie  dokonane  przez  niego  płatności.  Sprzedawca  dokona  zwrotu płatności  przelewem na rachunek bankowy, z którego nastąpiła zapłata za Zamówienie.
  15. Do każdej umowy sprzedaży Sprzedawca wystawia paragon fiskalny lub fakturę VAT – zgodnie z obowiązującymi przepisami. Na życzenie Kupującego, dla którego  obowiązujące  przepisy  nie  wymagają  wystawienia  faktury  VAT,  Sprzedawca  wystawi  fakturę  VAT,  jeśli  życzenie  to  zostanie  zawarte  w  Formularzu  Zamówienia  w  rubryce  „Uwagi  do  zamówienia”.  Kupujący  obowiązany jest podać przy składaniu Zamówienia wszystkie niezbędne dane  potrzebne do wystawienia faktury VAT.
  16. Kupujący wyraża zgodę na wystawienie i doręczenie przez Sprzedawcę faktury VAT tytułem  zawartej  umowy  na  adres  e-mail  Kupującego  w  formie  elektronicznej.  Zgoda  na  wystawienie  i  doręczenie  w  formie  elektronicznej  obejmuje  również  duplikaty  faktur,  faktury  korygujące  i  noty  księgowe  do  faktur.
  17. Kupujący  ma  możliwość  dokonania  korekty  podanych  przez  siebie  danych  osobowych  do  Zamówienia  poprzez  przesłanie  stosownego  oświadczenia  na  adres e-mail Sprzedawcy: [email protected] lub  za  pośrednictwem  poczty tradycyjnej na adres siedziby Sprzedawcy.
  18. Sprzedawca informuje, a Kupujący przyjmuje do wiadomości, że z uwagi na  obecną sytuację związaną z rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS-CoV-2, a zwłaszcza z uwagi na wprowadzane w związku z tym ograniczenia prawne  dotyczące możliwości prowadzeniem działalności gospodarczej (w tym również  działalności Sprzedawcy oraz producentów Produktów oferowanych w Sklepie  Internetowym)  oraz  wiążące  się  z  tym  przeszkody  faktyczne  związane  z  przerwaniem łańcucha dostaw, termin realizacji umowy sprzedaży może ulec  wydłużeniu z przyczyn niezależnych od Sprzedawcy. Sprzedawca nie ponosi  odpowiedzialności  za  jakiekolwiek  szkody,  które  wynikły  w  związku  z  wydłużeniem  terminu  realizacji  umowy  spowodowanym przyczynami, o których mowa wyżej w zdaniu poprzedzającym.

  19. Sprzedawca  nie  jest  odpowiedzialny  za  skutki  wynikające  z  działania  siły  wyższej,  w  szczególności  pożaru,  powodzi,  ataku  terrorystycznego,  klęsk  żywiołowych, prowadzenia działań zbrojnych, wprowadzenia stanu zagrożenia  epidemicznego, stanu epidemii, stanu nadzwyczajnego lub innych zdarzeń, na  które  strony  nie  mają  żadnego  wpływu  i  których  nie  mogły  uniknąć  (siła  wyższa).  Kupujący  przyjmuje  do  wiadomości,  że  w  przypadku  wystąpienia  zdarzenia mającego charakter siły wyższej, termin realizacji umowy sprzedaży może ulec wydłużeniu z przyczyn niezależnych od Sprzedawcy. Sprzedawca nie  ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody, które wynikły w związku z  wydłużeniem terminu realizacji umowy spowodowanym siłą wyższą. Jeżeli u  Sprzedawcy wyniknęły utrudnienia w wykonaniu umowy wskutek działania siły  wyższej,  jest  on  obowiązany  do  bezzwłocznego  poinformowania  Klienta  o  wystąpieniu i działaniu siły wyższej oraz jego możliwym wpływie na realizację  umowy.

  20. Niniejszy Regulamin stanowi integralną część zawartej umowy sprzedaży w  zakresie, w jakim strony nie umówiły się inaczej przy zawieraniu umowy.

 5. Konto Klienta 
  1. Kupujący  ma  możliwość  rejestracji  w  sklepie  internetowym  Konta  Klienta.  Założenie Konta Klienta jest nieobowiązkowe. Konto Klienta daje Kupującemu  możliwość bieżącego podglądu realizacji Zamówienia oraz wglądu w historię  zamówień złożonych od momentu założenia Konta Klienta.

  2. Aby założyć Konto Klienta, Kupujący przy składaniu Zamówienia w Sklepie Internetowym w Formularzu Zamówienia powinien zaznaczyć opcję „Stworzyć konto?”,  a  następnie  ustalić  hasło  dostępu  do  Konta  Klienta.  Dane  osobowe  Klienta podane w Formularzu Zamówienia zostaną automatycznie dodane do  Konta  Klienta.  Aby  doszło  do  założenia  Konta  Klienta,  Kupujący  powinien  złożyć  Zamówienie  zgodnie  z  procedurą  opisaną  w  rozdziale  IV  w  ust.  4-6. Poprzez  założenie  Konta  Klienta,  Klient  zawiera  ze  Sprzedawcą  umowę  o  świadczenie usług drogą elektroniczną mającą za przedmiot prowadzenie przez  Sprzedawcę Konta Klienta w Sklepie Internetowym.

  3. Rejestracja Konta Klienta w Sklepie Internetowym, jak i korzystanie z funkcjonalności Konta Klienta, są nieodpłatne.

  4. Po zarejestrowaniu Konta Klienta  w  Sklepie  Internetowym,  każdorazowe  logowanie odbywa się przy użyciu hasła dostępu oraz przy użyciu adresu e-mail Kupującego jako loginu, podanych przy rejestracji Konta Klienta. Zalogowanie  się  do  Konta  Klienta  możliwe  jest  m.in.  poprzez  kliknięcie  na  serwisie  internetowym w zakładkę „Moje konto”.

  5. Umowa o świadczenie  usług  drogą  elektroniczną  zostaje  zawarta  z  chwilą  skutecznej rejestracji Konta Klienta przez Kupującego. Umowa zawierana jest  na czas nieoznaczony.
  6. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną może być rozwiązana: 

   1. przez zarejestrowanego Klienta  w  każdym  czasie,  ze  skutkiem  natychmiastowym, bez podawania przyczyny, wysyłając oświadczenie  o  rozwiązaniu  umowy  listownie  na  adres  Sprzedawcy  lub  drogą  wiadomości  e-mail na adres: [email protected]. Klient w oświadczeniu powinien podać adres e-mail podany przy rejestracji; 
   2.  przez Sprzedawcę w sytuacji gdy Klient naruszył/narusza postanowienia  niniejszego Regulaminu – ze skutkiem natychmiastowym;
   3. przez Sprzedawcę w razie zakończenia świadczenia przez niego usług objętych umową, z zachowaniem tygodniowego okresu wypowiedzenia.
    Oświadczenie  Sprzedawcy  o  rozwiązaniu  umowy  może  nastąpić  poprzez wiadomość przesłaną na adres e-mail Klienta wskazany przez niego podczas rejestracji Konta Klienta.
 6. Prawa i obowiązki Stron
  1. Sprzedawca ma prawo do:
   1. odstąpienia od umowy  w przypadku  naruszenia  przez  Kupującego  postanowień  Regulaminu  lub  w  przypadku  pozyskania  informacji,  że  płatność  dokonywana  jest  przez  osobę  nieuprawnioną  i  obciążenia  w  takiej sytuacji Kupującego kosztami transakcji, 2. dochodzenia roszczeń odszkodowawczych przed sądem, w przypadku  naruszenia  postanowień  Regulaminu  przez  Kupującego  i  powstania  z  tego tytułu szkody po stronie Sprzedawcy.
  2. Kupujący zobowiązany jest do:
   1. podania danych prawdziwych i aktualnych,
   2. potwierdzenia zapoznania się z Regulaminem,
   3. współpracy ze Sprzedawcą celem realizacji zamówienia,
   4. zapłaty ceny  za  zakupione  Produkty  oraz  pokrycia  kosztów  wynikających  z  wybranego  przez  Kupującego  sposobu  dostarczenia Produktów,
   5. odebrania Produktów zgodnie z umówionym sposobem ich dostarczenia
   6. korzystania ze sklepu internetowego zgodnie z przepisami prawa i postanowieniami Regulaminu.
  3. Uwaga – w przypadku, gdy Kupujący wybierze dostawę towaru za pośrednictwem przesyłki kurierskiej, a towar przesłany przez Sprzedawcę do Kupującego nie zostanie przez Kupującego podjęty w terminie i przesyłka powróci na adres Sprzedawcy, nieodebranie przesyłki przez Kupującego będzie traktowane jako nienależyte wykonanie umowy przez Kupującego. W takim przypadku Kupujący jest zobowiązany do zwrotu Sprzedawcy poniesionych przez niego kosztów przesyłki zwrotnej, a ponadto do odbioru towaru od Sprzedawcy na własny koszt.
  4. Zabrania się przekazywania za pośrednictwem Sklepu Internetowego treści o charakterze bezprawnym.
 7. Odstąpienie od umowy
  1. Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827) Kupujący będący: 

   1. konsumentem
   2. lub osobą fizyczną  zawierającą  umowę  bezpośrednio  związaną  z  jej  działalnością  gospodarczą,  gdy  z  treści  tej  umowy  wynika,  że  nie  posiada ona  dla  tej  osoby  charakteru  zawodowego,  wynikającego  w  szczególności  z  przedmiotu  wykonywanej  przez  nią  działalności  gospodarczej,  udostępnionego  na  podstawie  przepisów  o  Centralnej  Ewidencji  i  Informacji  o  Działalności  Gospodarczej,  który  zawarł  umowę  na odległość  lub  poza  lokalem  przedsiębiorstwa,  ma  prawo  odstąpić  od  zawartej  umowy  sprzedaży  w  terminie  14  dni  od  daty  wydania  mu  Produktów,  bez  podania  przyczyny.  Do  zachowania  terminu  wystarczy  wysłanie  oświadczenia  o  odstąpieniu  od  umowy  przed upływem ww. terminu.
  2. Kupującemu będącego przedsiębiorcą innym niż tym, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy.
  3. W przypadku skorzystania  z  prawa,  o  którym  mowa  w  ustępie  1,  Kupujący  zobowiązany jest poinformować o tym Sprzedającego, składając oświadczenie  o odstąpieniu od umowy, które może zostać wysłane drogą e-mailową na adres:  [email protected]  lub  pocztą  tradycyjną  na  adres:  ZABAWKISMART.PL  Barbara  Wodowska,  ul.  Wodociągowa  9,  43-173 Łaziska Górne. Formularz ze wzorem oświadczenia o odstąpieniu od umowy  stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.
  4. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy złożone po terminie, o którym mowa w ustępie pierwszym, nie wywołuje skutków prawnych.
  5. W przypadku złożenia  przez  Kupującego  skutecznego  oświadczenia  o  odstąpieniu od umowy, zwracany w związku z odstąpieniem od umowy towar  musi być kompletny, nie może nosić śladów użytkowania wykraczających poza  zwykły  zarząd  rzeczą  oraz  musi  zostać  zwrócony  wraz  z  oryginalnym  opakowaniem. Do zwracanego towaru należy- w miarę możliwości- dołączyć  oryginał dokumentu sprzedaży.
  6. Kupujący  zobowiązany  jest  do  dokonania  zwrotu  Produktów  niezwłocznie,  jednak nie później niż w terminie 14 dni od daty, w której odstąpił od umowy.  Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Produktów przed jego upływem.  Sprzedawca  może  zastrzec,  iż  w  przypadku  odstąpienia  od  umowy,  rzecz  podlegająca  zwrotowi  zostanie  odebrana  przez  niego  lub  osobę  przez  niego  upoważnioną. W przypadku odstąpienia od umowy o dostarczanie treści cyfrowej lub usługi cyfrowej, Kupujący jest zobowiązany zaprzestać korzystania z tej treści cyfrowej lub usługi cyfrowej i udostępniania ich osobom trzecim.

  7. Sprzedawca niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Kupującego o  odstąpieniu  od  umowy  zwróci  Kupującemu  dokonane  przez  niego  płatności,  w  tym  koszty  wysyłki  Produktów  przez  Sprzedawcę  do  Kupującego.  Jeżeli  Kupujący  wybrał  sposób  dostarczenia  Produktów  inny,  niż  najtańszy  zwykły  sposób  dostarczenia  oferowany  przez  Sprzedawcę,  Sprzedawca  nie  jest  zobowiązany  do  zwrotu  Kupującemu  poniesionych  przez  niego  dodatkowych  kosztów.  Jeżeli  Sprzedawca  nie  zaproponował, że sam odbierze rzecz od Kupującego, może wstrzymać się ze  zwrotem  płatności  otrzymanych  od  Kupującego  do  chwili  otrzymania  Produktu/ów z powrotem lub dostarczenia przez Kupującego dowodu jego/ich  odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

  8. Sprzedawca dokona zwrotu  płatności  przelewem  na  rachunek  bankowy,  z  którego  nastąpiła  zapłata  za  Zamówienie.  W  przypadku  zapłaty  przez  Kupującego w inny sposób, niż przelewem, Kupujący obowiązany jest podać  Sprzedawcy  w  oświadczeniu  o  odstąpieniu  od  umowy  numer  rachunku  bankowego,  na  który  ma  nastąpić  zwrot  środków.  Sprzedawca  może  też  dokonać zwrotu płatności w inny sposób, jeżeli Kupujący wyraźnie zgodził się  na ten inny sposób zwrotu i który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

  9. Koszt zwrotu towaru w związku z odstąpieniem od umowy ponosi Kupujący. Kupujący ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu Produktów. Kupujący ma obowiązek  należycie  zabezpieczyć  odsyłany  towar  tak,  aby  zapobiec  jego  uszkodzeniu w transporcie. Uwaga – obowiązek Kupującego poniesienia kosztów zwrotu towaru do Sprzedawcy dotyczy również przypadku, gdy towar przesłany przez Sprzedawcę do Kupującego nie zostanie przez Kupującego podjęty w terminie i przesyłka powróci na adres Sprzedawcy. Jeżeli wskutek tego Sprzedawca poniesie koszty zwrotnej przesyłki, koszty te zostaną potrącone z należną Kupującemu kwotą do zwrotu w związku z odstąpieniem od umowy.

  10. Jeżeli dostarczony towar  jest  niekompletny  bądź  nosi  ślady  użytkowania  wykraczające poza zwykły zarząd rzeczą, Sprzedawca zastrzega sobie prawo do  odmowy  przyjęcia  zwrotu  towaru  lub  do  obniżenia  zwracanej  kwoty  o  równowartość towaru uszkodzonego.
  11. W przypadku odstąpienia  od  umowy  przez  Kupującego,  Sprzedawca  prześle  Kupującemu  niezwłocznie  potwierdzenie  otrzymania  oświadczenia  o  odstąpieniu od umowy. Potwierdzenie zostanie wysłane drogą elektroniczną na  podany przy Zamówieniu lub w oświadczeniu o odstąpieniu od umowy adres email Kupującego.
  12. W przypadku odstąpienia od umowy, umowę uważa się za niezawartą. Jeżeli Kupujący złożył  oświadczenie  o  odstąpieniu  od  umowy  zanim  Sprzedawca  przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.
  13. W przypadku odstąpienia tylko od części umowy sprzedaży, Sprzedawca zwróci  Kupującemu tylko kwotę równą cenie zwracanego towaru.
  14. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje, jeżeli przedmiotem umowy są Produkty należące do którejkolwiek z poniższych grup towarów lub usług:
   1. jeżeli przedmiotem świadczenia  jest  towar  nieprefabrykowany,  wyprodukowany  według  specyfikacji  Kupującego  lub  służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
   2. jeżeli przedmiotem świadczenia jest towar ulegający szybkiemu zepsuciu lub mający krótki termin przydatności do użycia;
   3. jeżeli  przedmiotem  świadczenia  jest  towar  dostarczany  w  zapieczętowanym  opakowaniu,  którego  po  otwarciu  opakowania  nie  można  zwrócić  ze  względu  na  ochronę  zdrowia  lub  ze  względów  higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

   4. jeżeli  przedmiotem  świadczenia  są  towary,  które  po  dostarczeniu,  ze  względu  na  swój  charakter,  zostają  nierozłącznie  połączone  z  innymi  towarami
   5. jeżeli Kupujący wyraźnie żądał, aby Sprzedawca do niego przyjechał w  celu  dokonania  pilnej  naprawy  lub  konserwacji;  jeżeli  Sprzedawca  świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania Kupujący  żądał,  lub  dostarcza  towary  inne  niż  części  zamienne  niezbędne  do  wykonania  naprawy  lub  konserwacji,  prawo  odstąpienia  od  umowy  przysługuje  Kupującemu  w  odniesieniu  do  dodatkowych  usług  lub  towarów
   6. jeżeli  przedmiotem  świadczenia  są  nagrania  dźwiękowe  lub  wizualne albo  programy  komputerowe  dostarczane  w  zapieczętowanym  opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu
   7. w  przypadku  umów  o  dostarczanie  dzienników,  periodyków  lub  czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę.

 8. Reklamacje
  1. Kupujący ma obowiązek ocenienia stanu przesyłki w momencie dostawy przez Kuriera i  w  jego  obecności.  W  przypadku  gdy  widoczne  są  uszkodzenia  przesyłki, należy w obecności Kuriera otworzyć przesyłkę i sporządzić protokół  reklamacyjny  (druk  tego  protokołu  zobowiązany  jest  posiadać  kurier),  zawierający  opis  uszkodzenia.  Jeżeli  towar  uległ  uszkodzeniu,  reklamowaną  przesyłkę należy wraz z fakturą sprzedaży (o ile znajdowała się w przesyłce) lub  paragonem  fiskalnym  zwrócić  Kurierowi.  Jeżeli  paczka  zawiera  więcej  niż  jeden  towar,  należy  zwrócić  je  wszystkie.  Kiedy  przesyłka  powróci  do  Sprzedawcy  i  zasadność  reklamacji  zostanie  potwierdzona,  po  wymienianie  towaru na nowy zostanie on wysłany do Kupującego na koszt Sprzedającego.  Przyjęcie przesyłki bez spisania protokołu uszkodzeń jest równoznaczne z tym, że odebrana przesyłka nie nosiła uszkodzeń. W przypadku gdy przesyłka nie  nosiła  zewnętrznych  śladów  uszkodzenia  i  została  odebrana  od  kuriera,  Kupujący  powinien  niezwłocznie  zbadać  zawartość  przesyłki.  Jeżeli  po  otwarciu i zbadaniu towaru okaże się, że towar jest uszkodzony, należy albo  niezwłocznie  zawiadomić  o  tym  fakcie  firmę  kurierską,  która  dokonała  doręczenia, albo Sprzedawcę. Zgłoszenie uszkodzenia towaru firmie kurierskiej  powinno nastąpić niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 7 dni od dnia odbioru  przesyłki,  a  Sprzedawcy- niezwłocznie,  jednak  nie  później  niż  w  terminie 5 dni od dnia odbioru przesyłki.
  2. W przypadku stwierdzenia braku zgodności towaru z umową w innych przypadkach, niż  tych,  o  których  mowa  w  ust.1,  Kupujący  powinien  zgłosić  niezgodność  Sprzedawcy  w  reklamacji. Kupujący powinien sporządzić reklamację albo w formie pisemnej i  przesłać ją na adres siedziby Sprzedawcy, albo w drodze elektroniczny i przesłać  ją  na  adres  e-mail:  [email protected].  W  reklamacji  należy  zawrzeć  dane dotyczące zamówienia (numer zamówienia, data  złożenia zamówienia),  wskazać  którego  z  Produktów  dotyczy  niezgodność z umową,  zawrzeć  opis    i  datę  powstania niezgodności, podać dane kontaktowe Kupującego, takie jak imię i nazwisko,  adres korespondencyjny, numer telefonu oraz adres e-mail,  a  także  wskazać
  3. Po otrzymaniu reklamacji, Sprzedający niezwłocznie ustosunkuje się do niej,  nie później jednak, niż w terminie 14 dni.

  4. Jeżeli  wadliwy  Produkt  objęty  jest  gwarancją  producenta,  Kupujący  ma  możliwość  dokonania  wyboru  czy  w  związku  z  wadą  korzysta  ze  swoich  uprawnień z tytułu gwarancji producenta, czy też korzysta ze swoich uprawnień z tytułu  rękojmi lub odpowiedzialności Sprzedawcy za brak zgodności towaru z umową sprzedaży. W przypadku wyboru  podstawy  roszczeń  z  tytułu  gwarancji,  Kupujący  powinien  zgłosić  wadę  bezpośrednio  producentowi  rzeczy  oraz  postępować  zgodnie  z  procedurą  opisaną w oświadczeniu gwarancyjnym załączonym do Produktu. Natomiast w  przypadku  skorzystania  z  uprawnień  z  tytułu  rękojmi lub odpowiedzialności Sprzedawcy za niezgodność z umową,  Kupujący  powinien zastosować się do poniższej procedury
   1. jeżeli przedmiotem umowy był towar będący rzeczą ruchomą lub rzeczą ruchomą z elementami cyfrowymi, a Kupujący jest konsumentem lub osobą fizyczną  zawierającą  umowę  bezpośrednio  związaną  z  jej  działalnością  gospodarczą,  gdy  z  treści  tej  umowy  wynika,  że  nie  posiada ona  dla  nich  charakteru  zawodowego,  wynikającego  w  szczególności  z  przedmiotu  wykonywanej  przez  nią  działalności  gospodarczej,  udostępnionego  na  podstawie  przepisów  o  Centralnej  Ewidencji  i  Informacji  o  Działalności  Gospodarczej,

    – Kupujący powinien – w przypadku żądania wymiany lub naprawy towaru – udostępnić towar Sprzedawcy celem jego odbioru na koszt Sprzedawcy, a w przypadku odstąpienia od umowy – uzgodnić ze Sprzedawcą sposób dostarczenia wadliwego Produktu oraz adres, na  jaki  Produkt  ma  być dostarczony.  Odesłanie  rzeczy  wadliwej  w  ramach  rękojmi następuje na koszt Sprzedawcy za  pośrednictwem  wybranej  przez  niego  firmy  kurierskiej,  chyba  że  Sprzedawca poinformował, iż towar zostanie odebrany przez niego lub osobę przez niego upoważnioną.

   2. jeżeli przedmiotem umowy był towar będący treścią cyfrową (przez co rozumie się również towary, który służą wyłącznie jako nośnik treści cyfrowej), a Kupujący jest konsumentem lub osobą fizyczną  zawierającą  umowę  bezpośrednio  związaną  z  jej  działalnością  gospodarczą,  gdy  z  treści  tej  umowy  wynika,  że  nie  posiada ona  dla  nich  charakteru  zawodowego,  wynikającego  w  szczególności  z  przedmiotu  wykonywanej  przez  nią  działalności  gospodarczej,  udostępnionego  na  podstawie  przepisów  o  Centralnej  Ewidencji  i  Informacji  o  Działalności  Gospodarczej

    – Kupujący powinien zgłosić Sprzedawcy niezgodność towaru z umową;

   3. w przypadku pozostałych Kupujących,  Kupujący  ma  prawo  zgłoszenia  reklamacji,  z  tym  że  odpowiedzialność Sprzedawcy na zasadzie przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej jest  ograniczona  w  ten  sposób,  iż  obejmuje  wyłącznie  wady  wykryte  przed  upływem 12 miesięcy od dnia dostarczenia rzeczy Kupującemu, nie obejmuje  wad  powstałych  w  wyniku  naturalnego  zużycia  rzeczy,  a  ponadto  Kupujący  obowiązany  jest dostarczyć reklamowany Produkt do Sprzedawcy i  ponieść  koszt  jego dostarczenia 
  5. Przy sprzedaży między przedsiębiorcami, Kupujący traci uprawnienia z tytułu  rękojmi, jeżeli nie zbadał rzeczy w czasie i w sposób przyjęty przy rzeczach tego  rodzaju i nie zawiadomił niezwłocznie Sprzedawcy o wadzie, a w przypadku  gdy wada wyszła na jaw dopiero później – jeżeli nie zawiadomił Sprzedawcy  niezwłocznie po jej stwierdzeniu.
  6. W przypadku Kupujących, o których mowa wyżej w pkt 4 lit. a i b, Sprzedawca odpowiada za brak zgodności towaru z umową istniejący w chwili dostarczenia towaru i ujawniony w ciągu dwóch lat od tej chwili, chyba że termin przydatności towaru do użycia, określony przez Sprzedawcę jest dłuższy. W odniesieniu do towarów z elementami cyfrowymi lub towarów będących treściami cyfrowymi, Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za brak zgodności z umową treści cyfrowej lub usługi cyfrowej dostarczanych w sposób ciągły, który wystąpił lub ujawnił się w czasie, w którym zgodnie z umową miały być dostarczane. Czas ten nie może być krótszy niż dwa lata od chwili dostarczenia towaru.
  7. Sprzedawca rozstrzygając reklamację bierze pod uwagę obowiązujące przepisy  prawa oraz żądania  Klienta wskazane w  reklamacji. W przypadku:
   1. Kupujących, o których mowa wyżej w pkt 4 lit. a, Kupujący może żądać wymiany lub naprawy towaru, przy czym Sprzedawca może dokonać wymiany, gdy Kupujący żąda naprawy, lub Sprzedawca może dokonać naprawy, gdy Kupujący żąda wymiany, jeżeli doprowadzenie do zgodności towaru z umową w sposób wybrany przez Kupującego jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów dla Sprzedawcy. Jeżeli naprawa i wymiana są niemożliwe lub wymagałyby nadmiernych kosztów dla Sprzedawcy, może on odmówić doprowadzenia towaru do zgodności z umową. Ponadto Kupujący może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy w przypadku gdy:

    – Sprzedawca odmówił naprawy lub wymiany towaru

    – Sprzedawca nie dokonał wymiany lub naprawy towaru w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności dla Kupującego;

    – brak zgodności towaru z umową występuje nadal, mimo że Sprzedawca próbował doprowadzić towar do zgodności z umową;

    – brak zgodności towaru z umową jest na tyle istotny, że uzasadnia obniżenie ceny albo odstąpienie od umowy bez uprzedniego skorzystania z prawa do żądania wymiany lub naprawy towaru;

    – z oświadczenia Sprzedawcy lub okoliczności wyraźnie wynika, że nie doprowadzi on towaru do zgodności z umową w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności dla Kupującego.

   2. Kupujących, o których mowa wyżej w pkt 4 lit. b – Kupujący może żądać doprowadzenia do zgodności towaru z umową. Sprzedawca może odmówić doprowadzenia treści cyfrowej lub usługi cyfrowej do zgodności z umową, jeżeli doprowadzenie do zgodności treści cyfrowej lub usługi cyfrowej z umową jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów dla Sprzedawcy. Jeżeli treść cyfrowa lub usługa cyfrowa są niezgodne z umową, Kupujący może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, gdy:

    – doprowadzenie do zgodności treści cyfrowej lub usługi cyfrowej z umową jest niemożliwe albo wymaga nadmiernych kosztów;

    – Sprzedawca nie doprowadził treści cyfrowej lub usługi cyfrowej do zgodności z umową;

    – brak zgodności treści cyfrowej lub usługi cyfrowej z umową występuje nadal, mimo że Sprzedawca próbował doprowadzić treść cyfrową lub usługę cyfrową do zgodności z umową;

    – brak zgodności treści cyfrowej lub usługi cyfrowej z umową jest na tyle istotny, że uzasadnia obniżenie ceny albo odstąpienie od umowy bez uprzedniego skorzystania z prawa do żądania doprowadzenia towaru do zgodności z umową;

    – z oświadczenia Sprzedawcy lub okoliczności wyraźnie wynika, że nie doprowadzi on treści cyfrowej lub usługi cyfrowej do zgodności z umową w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności dla Kupującego;

    W przypadku skorzystania przez Kupującego z prawa do odstąpienia od umowy Sprzedawca może żądać zwrotu nośnika materialnego, na którym dostarczył treść cyfrową, w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Kupującego o odstąpieniu od umowy. Kupujący zwraca nośnik niezwłocznie i na koszt Sprzedawcy.\

   3. innych Kupujących, Kupujący może:

    – złożyć  oświadczenie  o  obniżeniu  ceny  albo  odstąpieniu  od  umowy,  chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności  dla Kupującego wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad  albo wadę  usunie.  Ograniczenie  to  nie  ma  zastosowania,  jeżeli  rzecz  była  już  wymieniona  lub  naprawiana  przez  Sprzedawcę  albo  Sprzedawca  nie  uczynił  zadość  obowiązkowi  wymiany  rzeczy  na  wolną  od  wad  lub  usunięcia  wady. 

    – żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo usunięcia wady, przy  czym Sprzedawca jest obowiązany wymienić rzecz wadliwą na wolną  od  wad  lub  usunąć  wadę  w  rozsądnym  czasie  bez  nadmiernych  niedogodności  dla  Kupującego.  Sprzedawca  może  odmówić  zadośćuczynienia  żądaniu  Kupującego,  jeżeli  doprowadzenie  do  zgodności  z  umową  rzeczy  wadliwej  w  sposób  wybrany  przez  Kupującego jest niemożliwe  albo w  porównaniu z drugim  możliwym  sposobem  doprowadzenia  do  zgodności  z  umową  wymagałoby  nadmiernych  kosztów.  Jeżeli  Kupującym  jest  przedsiębiorca,  Sprzedawca  może  odmówić  wymiany  rzeczy  na  wolną  od  wad  lub  usunięcia  wady  także  wtedy,  gdy  koszty  zadośćuczynienia  temu  obowiązkowi przewyższają cenę rzeczy sprzedanej.

  8. Kupujący nie może odstąpić od umowy, jeżeli niezgodność towaru z umową jest nieistotna.
  9. W przypadku uznania reklamacji i żądania usunięcia wady poprzez wymianę na rzecz wolną od wad lub usunięcie wady, Sprzedawca dołoży wszelkich starań,  aby wymienić rzecz lub usunąć wadę w rozsądnym czasie, bez nadmiernych niedogodności dla Kupującego. Przy ocenie, czy wymiana rzeczy lub usunięcie  wady nastąpiło w rozsądnym czasie bierze się pod uwagę rodzaj Produktu oraz  rodzaj  usterki.  Sprzedawca  informuje,  iż  w  przypadku  kiedy  wymiana  rzeczy/części wymaga sprowadzenia jej z zagranicy, termin realizacji reklamacji może  ulec  wydłużeniu  i  może  wynieść  nawet  21-90 dni. Sprzedawca obowiązany jest informować Kupującego na bieżąco o spodziewanym terminie  załatwienia zgłoszenia reklamacyjnego
  10. Sprzedawca informuje, a Kupujący przyjmuje do wiadomości, że z uwagi na  obecną sytuację związaną z rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS-CoV-2, a zwłaszcza z uwagi na wprowadzane w związku z tym ograniczenia prawne  dotyczące możliwości prowadzeniem działalności gospodarczej (w tym również  działalności  Sprzedawcy,  producentów  Produktów  oferowanych  w  Sklepie  Internetowym, zakładów serwisowych itp.) oraz wiążące się z tym przeszkody  faktyczne  związane  z  przerwaniem  łańcucha  dostaw,  termin  załatwienia  reklamacji  może  ulec wydłużeniu  z  przyczyn  niezależnych  od  Sprzedawcy.  Sprzedawca  nie  ponosi  odpowiedzialności  za  jakiekolwiek  szkody,  które  wynikły  w  związku  z  wydłużeniem  terminu  załatwienia  reklamacji,  spowodowanym  przyczynami,  o  których  mowa  wyżej  w  zdaniu  poprzedzającym.
  11. W przypadkach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem, zastosowanie mają:
   1. w przypadku Kupujących, o których mowa w pkt 4 lit. a i b – przepisy ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta – rozdział 5A o umowach zobowiązujących do przeniesienia własności towaru na konsumenta oraz rozdział 5B o umowach o dostarczanie treści cyfrowej lub usługi cyfrowej

   2. w przypadku pozostałych Kupujących -przepisy Kodeksu cywilnego o rękojmi za wady przy sprzedaży.
 9. Ochrona danych osobowych
  1. Wszelkie  dane  osobowe  podane  przez  Kupującego  podlegają  ochronie  na  zasadach  określonych  w  Rozporządzeniu  Parlamentu  Europejskiego  i  Rady  (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych  w  związku  z  przetwarzaniem  danych  osobowych  i  w  sprawie  swobodnego

   przepływu  takich  danych  oraz  uchylenia  dyrektywy  95/46/WE  (ogólne  rozporządzenie o ochronie danych), zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych. Więcej informacji na temat przetwarzania przez  nas danych osobowych oraz praw i obowiązków związanych z przetwarzaniem  danych  osobowych  znajduje  się  w  zakładce RODO na stronie Sklepu Internetowego.

 10. Postanowienia końcowe
  1. Sprzedawca  zastrzega  sobie  prawo  do  dokonywania  zmian  treści  nin.  Regulaminu. W sprawach nieuregulowanych mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, w szczególności:  Kodeksu  cywilnego,  ustawy  o  ochronie  praw  konsumenta oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

  2.  

   Sprzedawca informuje, że w przypadku powstania sporu na gruncie zawartej umowy sprzedaży,  Kupujący  będący  konsumentem  może  skorzystać  z  pozasądowych  sposobów  rozwiązania  sporu.  Szczegółowe  informacje  dotyczące  możliwości  skorzystania  przez  Klienta  z  pozasądowych  sposobów  rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych  (miejskich)  rzeczników  konsumentów,  organizacji  społecznych,  do  których  zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów  Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu  Ochrony  Konkurencji  i  Konsumentów:  uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php
  3. Konsument posiada następujące  przykładowe  możliwości  skorzystania  z  pozasądowych  sposobów  rozpatrywania  reklamacji  i  dochodzenia  roszczeń:  wniosek o rozstrzygnięcie sporu do stałego polubownego sądu konsumenckiego  (więcej informacji na stronie: http://www.spsk.wiih.org.pl/); wniosek w sprawie pozasądowego  rozwiązania  sporu  do  Wojewódzkiego  Inspektora  Inspekcji  Handlowej (więcej informacji na stronie inspektora właściwego ze względu na  miejsce  wykonywania  działalności  gospodarczej  przez  Sprzedawcę);  oraz  pomoc  powiatowego  (miejskiego)  rzecznika  konsumentów  lub  organizacji  społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in.  Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).
  4. Na podstawie art. 14 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów  konsumenckich  oraz  zmiany  rozporządzenia  (WE)  nr  2006/2004  i  dyrektywy  2009/22/WE  (rozporządzenie  w  sprawie  ODR  w  sporach konsumenckich)  uprzejmie  informujemy,  iż  pod  adresem  http://ec.europa.eu/consumers/odr Komisja  Europejska  udostępniła  platformę  internetowego  systemu  rozstrzygania  sporów  pomiędzy  konsumentami  i  przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platformę ODR).
  5. W przypadku wszelkich sporów, które wiążą się ze stosowaniem niniejszego Regulaminu, a w szczególności związanych z procesem zawierania umowy, z zawartą umową lub z roszczeniami po ustaniu obowiązywania umowy, właściwym miejscowo do rozstrzygania tych sporów będzie Sąd właściwy dla siedziby Sprzedawcy. Zapis ten nie dotyczy sytuacji, gdy Kupującym jest konsument lub osoba fizyczna zawierająca umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
  6. Umowa zawierana jest w języku polskim.
  7. Sprzedawca zastrzega, że korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną może wiązać się z ryzykiem. Ewentualne zagrożenia związane z korzystaniem  z usług w drodze elektronicznej, a także środki techniczne dostępne Klientom w  celu  ich  zminimalizowania,  zostały  opisane  w  „Informacji  o  szczególnych  zagrożeniach  związanych  z  korzystaniem  przez  użytkowników  z  usług  świadczonych  drogą  elektroniczną”,  która  stanowi  Załącznik  nr 2 do nin. Regulaminu.
  8. Niniejszy  Regulamin  obowiązuje  od 25.05.2023 r.  W  przypadku  Klientów,  którzy zawarli umowy sprzedaży przed ww. datą, na ich żądanie Sprzedawca udostępni poprzednie wersje Regulaminu sprzedaży w formie elektronicznej – na podany przez Klienta adres e-mail. W żądaniu udostępnienia Regulaminu  należy wskazać którego Regulaminu (tj. na jaką datę obowiązywania) dotyczy  żądanie.  Istnieje  również  możliwość  zapoznania  się  z  wersją  pisemną  poprzednich wersji Regulaminu sprzedaży w siedzibie Sprzedawcy.

  9. Niniejszy  Regulamin  jest  dostępny  pod  adresem  internetowym  https://zabawkismart.pl/regulamin/ oraz w wersji pisemnej pod adresem Sprzedawcy: ZABAWKISMART.PL Barbara Wodowska, ul. Wodociągowa 9,  43-173 Łaziska Górne.

Załączniki do Regulaminu serwisu internetowego https://zabawkismart.pl/